ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ – ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ – ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵃⵎⵉⴷⵓⵛ, ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵙⵟⵟⴰⵟ. ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⴷⵖ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ  ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵢ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ, ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵙⴰⴽⵔ-ⴽⵓⵔ “ⵓⵍ ⵓⵖⵔⵉⵙ” ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ. ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ, ⵜⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵍⵙ ⴰⵙⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ.  ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴹⵓⴼⵏⵜ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ  ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵍⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵎⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵟⵍ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ.

Plus d'articles