ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ  ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ  ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ – ⵉⵡⵜⵜⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵥⵕⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵟ ⵓⵟⵟⵓⵏ 513.12.3 ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵖⵏ ⴳ 2 ⵕⴰⵊⴰⴱ 1434 ( 13ⵎ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2013) ⵉⵜⵜⵓⴳⵉⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⵎⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴽⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1273,14 ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵖⵏ ⴳ 10 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1435 (12 ⵎⴰⵕⵙ 2014)ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵍⵜⴰⵖⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2463,17 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴷⵉ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1438 (20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ2017) .

ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022, ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ  ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ   ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴳⵔ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷ 05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⴰⵢⵍⵓⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵓⴽⵛⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴷⵉⴽⵙ, ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴳⵔ ⵙⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⵣⵣⵡⵡⴰⵇ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵉⵎ ⵍⵍⵄⴱⵉ, ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⵍⴽⵃⵍ, ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵛⵜⵜⴰ ⵍⵃⵢⵢⴰⵏⵉ, ⵎⵙⵟⴰⴼⴰ ⵍⴱⵓⵊⵎⵄⴰⵡⵉ, ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇⵇ ⴰⴼⵏⴷⵉ, ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵍⴻⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵢⵄⵇⵓⴱ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ:

 • ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴳ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⴰⵜ;
 • ⴰⵃⵉⴼⵓⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵓ ⵓⵙⵖⵏⵓ ;
 • ⵜⴰⴱⵣⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵏⵣⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵉ ⴷ ⵓⵎⵥⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎ ⵙⵉⵙ;
 • ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ;
 • ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ;
 • ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ ⵙ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ;
 • ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵕⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ;

ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⴰⵏⴼⵍⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ 422 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ.( ⵜⵜⵓⵙⵙⴹⴼⵕ ⴰⵙ 8 ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ  ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ  ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ,ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⵡⵍ ⵜⵎⴰⵜⵜⵓⵔⵜ 430 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ) ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵜⵃⴽⴽⵔ ⴳ ⵓⴷⴰⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ. ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵙⵓⵖⵓⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵖⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⵜⵉⵏ, ⵜⴳ ⴰⵙ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⵇⵉⵏⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ

ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵎⴰⵜⵜⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⴰⵣⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜ 3.462.000 ⴷⵔⵀⵎ ⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ:

 • 1  ⵜⵉⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ : ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ 03 ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵙⴳ 13 ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ 235 000 ⴷⵔⵀⵎ
 • 2 ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵚⵕⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜ : ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ 10 ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 75 ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 1.517.000 ⴷⵔⵀⵎ
 • 3  ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵚⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵎⵙⵉⵍⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵕⵉⵜ: ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ 3 ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 12  ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ 85.000   ⴷⵔⵀⵎ
 • 4 ⵜⴰⵎⵙⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ:  ⵜⵜⵓⵙⵖⴰⵏⵜ 106 ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 330 ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 1.625.000 ⴷⵔⵀⵎ

ⴰⵏⴼⵔⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ: 

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ- ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵖⵓⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵓⵍⴽⵎ ⴳ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⴽⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵡⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⵣⵔⴰⵢ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ  ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴳ  ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

Plus d'articles