ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ. ⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵙ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ, ⴷ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ, ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ:

ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵙⴳ ⵜⵙⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵜⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵉⵖⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ;
 •  
 • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ;
 •  
 • ⴰⵙⴽⴰⵔ, ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ;
 •  
 • ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
 •  
 • ⵓⵎⵎⵓⵢⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;
 •  
 • ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⴰⵊ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵓⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ;
 •  
 • ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

 

 • ⴰⵙⵉⵍⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ.

 

 • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ;

 

 • ⵓⵎⵎⵓⵢⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ;

 

 • ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⴰⵊ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵓⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ;

 

 • ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

 

 • ⵉⴹⵓⴼ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵉⵍⵉⵢ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴱⵖⴰⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ.
 •