ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵊⴰⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ.

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵉⵜⵜⵓⵛⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵕⴽⴰⴹ, ⵉⵙⵖⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵟⵟⵓⴼⵜ, ⴰⵙⴳⴳⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵜⵢ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵉ 35 ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵓⵕⴽⴰⴹ ⴷ ⵜⴽⵓⵕⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴽⵉⵙⵜⵔⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⴳⵉⵜ.

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ, ⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⵖ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⴷⵓⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.