ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵉⵙⵖⵜⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1975. ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1981 ⴷ ⵙⴳ 2012 ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵜ ⵜⵥⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ (1981)
ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵙⴰⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵢⵢⵉⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵏⵏ: ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ. ⴷ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵖⵔ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1912, ⵜⵙⵓⵍ ⴼⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⵟⵟⴼ ⴰⴷⵔⴰⵖ ⵏⵏⵙ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ (1985)
ⵚⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉⵏ (1147-1056) ⵏⴳⵔ 1070 ⴷ 1072 ⵜⵇⵇⵉⵎⴰ ⴰⵀⴰ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⴷ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ: ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍⴽⵓⵜⵓⴱⵉⵢⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴷ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵜⵉⴷⵔⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜⵉⵏ. ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⴱⴳⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵜⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⵀⵉⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵏ ⵢⵓⵙⴼ ⴷ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ . ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⴷⵓⵍ ⵉⵏⵏⵓⵕⵕⵥⵎⵏ ⵉⵙⵙⴱⵀⴰⴹⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⴽⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ (1987)
ⵉⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⵓⵖⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⴷⵇⵇⵉ ⵎⵉ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ. ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏⵏⵜ ⵜⵉⴷⵔⵉⵏ ⴰⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⴳⴷⴷⵉⵎⵏ. ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴷⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⵜ (1997)
ⵚⴽⴰⵏ ⵍⵎⵓⵕⴰⴱⵉⵟⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ. ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ (1672- 1727) ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ. ⵉⵚⴽⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵙⵙⴱⵀⴹⵏ ⵙ ⵡⵎⵎⴰⴽ ⴰⵡⵚⴱⵏⵢⵓⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⴰⵙ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵕⵛⵎⵏⵜ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵜⵉⴷⵔⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⵎⵔⵔⴽⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵡⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ (ⵣⵉⴽ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ) (1997)
ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵍⵍⴳⵯⵉⵜ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ. ⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵡⵍ ⴷⴰⵖ, ⴰⵍⵙⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵙⵏⴼⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⴼⴼⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴹⴰⵢ ⵚⴱⵏⵢⵓⵍ, ⵎⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵕⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴷⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴹⵓⵚⵏ ⵉⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵢⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴽⵣⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵛⴰ, ⴱⵍⴰ ⴽⴰⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵇⵇⵉⵎⴰ ⴰⵀⴰ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵅⴼ ⵡⵓⴹⵓⵚⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⴰⴷⵔⵣⴰⵏ (1997)
ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⵙⴽⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ. ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵜⵎⵏⵓⴽⴷⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵜ ⵙ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ. ⵙⵓⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴱⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵔⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵍⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ. ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷⴼⴼⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴰⴷⴰⵔⵉⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵓⵔ ⵖⴼⵙ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⴳ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ.
ⵜⵉⵖⵎⵜ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ (ⵣⵉⴽⴽ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ) (2001
ⵜⴳⴰ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴷⴰ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ. ⵙⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ, ⵜⵣⴷⵉ ⴰⵡⴷ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵡⴰⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵙ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵣⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵕⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ (ⵍⵊⴰⴷⵉⴷⴰ) (2004)
ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵉⴱⵕⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵎⴰⵣⴰⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⴷⵉⴷⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵏ 90 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵕ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵔⵉⵢⵜ ⵉⵎⵣⵖⵏ ⵅⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉⵢ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ. ⵙⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1769. ⴳⵏ ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵓⴷⵓⵔ ⵉⴱⵏⵏⴷⵏ, ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴷⴰ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ. ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴰⵎⴰⵎ ⴷ ⵜⴼⵛⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ (ⴰⵡⴰⵅⵉⵔ ⵍⵇⵓⵟⵉ). ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵣⴰⴳⴰⵏ ⵜⴰⴱⵕⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ, ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵏⵉⴳⵏ ⵉⴱⵕⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⴷ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵍⵀⵉⵏⴷ, ⵜⴳ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⵓⴹⵓⵚⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⵉ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⴽⴽⵣⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴷⴰ ⴷ ⵜⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.
ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ : ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ (2012)
ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⵜⴳ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⴷⴷⵔ ⴼⴰⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵢⵉⵏ, ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ: ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ... ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵉⵎⵎⴰⵜⵉ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵖⵔ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1912, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
Previous slide
Next slide

ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⵎⴰⵎ  ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵅⴼ 12 ⵏ ⵡⴰⴳⵍⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵓⵥⵍⵉⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 22/7/2016:

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵊⴰⴽⴰⵍ ⴷⵔⴰⴽⵓⵏ ⵔⴰⵢⴷⵔ
ⵅⵉⵏⵉⴼⵙ ⵍⴰⵊⵓⵏ (10/12/2998)
ⵓⵔⵜⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ (12/10/1998)
ⵍⵊⵓⵕ (01/07/1995)
ⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵍⵜ (1/7/1995)
ⵜⵉⵎⵢⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ (1/7/1995)
ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴷⵔⵉⵙ ⵣⵕⵀⵓⵏ (1/7/1995)
ⵜⴰⵣⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵢⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ (1/7/1995)
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ (1/7/1995)
ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⵙⵎⵟⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ (12/101998) ⴷ ⵓⵥⵏⴰⴳ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ (30/10/1998)
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⵚⵏ (27/11/2013)
ⴰⵛⵓⵛⴼ ⵏ ⵓⵥⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰ ⵏⵓⵏ ⵣⵣⴰⵜ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ (22/07/2016)
Previous slide
Next slide