ⵜⵉⵎⵙⵉⴳⴰⵍ

ⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⵎⵕⵡⴰⵏⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵜⴹⵓⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⴳⵉⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵡⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1701.16 4 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1437 (10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016) ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⵓⵎⴰⵢ: 

  • ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ
  • ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

 

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵢⵓⵎⴰⵢ 12 ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ:

  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ – ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ – ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵊⴷⴰ
   ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ;
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙⵍⴰ- ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ;
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ – ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ;
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ – ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ;
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ;
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ -ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ – ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ;
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ -ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵔⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ;
  • ⵉⴳⵔ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ.

 

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵜⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⴰⴽ ⴰⴷ:

  • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ;
  • ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵇⵡⵡⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ;
  • ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵜⵏⵟⵟⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ.

 

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ:

  • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵢⵓⵎⴰⵢ:
   1. ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ;

   2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵟⵟⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ;

  • ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ
  • ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ

 

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ 14 ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ :

  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵎⴹⵉⵇ, ⴼⵏⵉⴷⵇ, ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⵛⵛⴰⵡⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⴳⵉⴳ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵊⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⴰ, ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴷ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ ⵎⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵟⵟⴰⵟ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ, ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ, ⵍⵊⴰⴷⵓⴷⴰ ⴷ ⴱⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵙⴼⵉ ⵓⵍⴰ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵉⵢⴰ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵟⴰⵟⴰ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵎⴰⵔⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ.

 

ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ:

  • ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ
  • ⴰⵙⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.
  • ⴰⵏⵀⴰⴹ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ;
  • ⴰⵏⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ;
   1. ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴷⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙⵏ;
   2. ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ;
   3. ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⴳⵉⵍⵏ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

   ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵓⵎⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ:

  • ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ:

   1. ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵃⴹⵉⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ- ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ – ⵍⵃⵓⵙⵉⵎ.
   2. ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ VI ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ.
  • ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵕⴽⴰⴹ, ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵓⵊⴷⴰ, ⴼⴰⵙ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⵍⴰ, ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳⵯⵍⵎⵉⵎ, ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ( ⵇⴰⵃ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ)

 

ⵜⵉⵙⵃⴹⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏ:

 • ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵇⵙⴰⵔ ⵙⵙⵖⵉⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
 • ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⴷⴰ ⴷ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.
 • ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵙⵃⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ.
 • ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⴷ ⵍⵓⴷⴰⵢⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ -ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ.
 • ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⵏⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵙⵉⴷⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ.
 • ⵜⴰⵙⵃⴹⴰ ⵏ ⵍⵊⴰⴷⵉⴷⴰ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ.
 • ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴱⴰⵀⵢⴰ, ⵉⴱⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⴷⵉⵄ, ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⴰⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵙⵃⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ.
 • ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
 • ⵉⵙⴱⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳⴰⵏ:
 • ⴰⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ – ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ -ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.
 • ⴰⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵓⵊⴷⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ.
 • ⵉⵙⴱⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ.
 • ⴰⵙⴱⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵊⴰⴷⵉⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵟⵟⴰⵟ.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ (ⴰⵜⵜⴰⵢⵏⵏ ⵏ 36)
 • ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ, ⵓⵎⴰⵢⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⵉⵏⵥⵕⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.