ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⵢⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ.

ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴰⵣⵖⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴼⴽⴰⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵣⵖⴰⵏⵏ; ⴰⵎⵎ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵔⵉⴱⵉ.  ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴽⴰⵣ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵎⵔⵉⴱⵉ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⴳ 1968ⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴷⵡⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ  ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ 53 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵖⵓⵔ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵉⵍⵉⵢ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵜⵍⴽⵎ ⵏⵏ ⴷⵖⵉ 120.000. ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ. ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ 2012 ⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ. ⵙⴳ ⴷⵉⵏⵏⴰⵖ, ⵜⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵙⵉⵏ : ⴰⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ. ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵚⴱ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵃⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵜ.

ⴳ 2018, ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵎⴰⵢ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ:

  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ, ⵜⵉⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵜⵉⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴼⵏⵜⴰⵥⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ;
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏⵉⵖ ⵡⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴹⵏⵉⵏ;
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⵢ  ⵓⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ  ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⴳ 2016 ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙⵙⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ. ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ.