ⴰⵎⵅⴰⵙ

ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢ ⴰⴱⵍⵍⴰⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵖⵔⵔⴷ ⴰⴱⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵍⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵎⵢⵉⵎⵏⵜ ⴳ ⵉⵅⴼ, ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ…

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 2011, ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⴷⵖⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴷⵓⴷⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⴱⵏⴰⴷⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⴱⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵍⵜⴰⵖⵏ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷⴷⵖ ⵇⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉⵣⵣⵍⵎⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⴹⵉⵚ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴼⴳⴳⴰ.
ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵡⵉⵙⵙ 1-21-85 ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 06-18 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⴰⵎⴰⵖⵓⵏ ⴳ 05 ⵖⵓⵛⵜ 2021, ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ, ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵖⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⴱⴰⵍⴰ ⵜⵉⵖⵕⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⴳⵔ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⵣⵓⴳⵣⵏⵜ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵚⴱⵃⵏ.

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ

1_ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵥⵍⵢ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵉ ⵏⵏⴽ ⴳ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ. ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵜⴳⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ.

2_ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴽ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴽ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵜⵉⵅⵙⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ.