ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵎⵔⵙⵉⵡⵜ

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵔ ‘’ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ’’

ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ‘’ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⴰ’’ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜ ⵢⵉⵡⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵥⴰⵕⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵡⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴷⵍⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵍⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⴱⵣⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵔ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⴰⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ  ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ  ⵅⴼ :