ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ  ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⵣ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ… ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ. ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ (ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ):

  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⴰⵏⵍⵍⴰⵍ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ “ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢ”. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵏⵏⴰⵔⵣⵎⵏ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵔⴼ. ⵙⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ (ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵃⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ), ⵎⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ  ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⵣ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ… ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ. ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ (ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ):

  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⴰⵏⵍⵍⴰⵍ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ “ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢ”. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵏⵏⴰⵔⵣⵎⵏ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵔⴼ. ⵙⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ (ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵃⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ), ⵎⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ.