ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ  ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⵣ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ… ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ. ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ (ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ):

  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⴰⵏⵍⵍⴰⵍ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ “ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢ”. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵏⵏⴰⵔⵣⵎⵏ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵔⴼ. ⵙⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ (ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵃⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ), ⵎⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ.
ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ  ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴽⴰⵣ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ… ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ. ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵙⵎⴰⴷⵏ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ (ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ):

  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵟⵏ ⴰⵏⵍⵍⴰⵍ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ.
  • ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ.

ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ “ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢ”. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⵏⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵏⵏⴰⵔⵣⵎⵏ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵔⴼ. ⵙⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ (ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵃⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ), ⵎⴰⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ.

ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵖ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⴰⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⴰⵙⵙⵏ…

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴽⵓⵍ, ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵔⵔⴽ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⵡⴰ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵎⵢⵉⵡⵏ. ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵓⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⵇⵀⴰⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵓⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴳⵉⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵖⵓⵍ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ 458, ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⴷⵡⵍ ⴰⵙⴰⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵜⵛⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵃⵏⵊⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ. ⴰⵔ ⵃⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵡⵉⴷⴷⵖ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵏⵓⵏ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⴳⴳⴹ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵔⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⵍⴼ.

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵡⵛⵉⵏⵜ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 15 ⴷ 30 ⵏⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏⵖ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⴰ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⴽⵔⴰ.