ⴰⵥⵟⵟⴰ

 1. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

  1. ⵜⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

  2. ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

   1. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⴹ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵏⴰⵥⵕⴰⵢⵏ
     4. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⴰⵢⵏ
   2. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⴼⵓⵕⵜ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ
     4. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
   3. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⴷⵉⵏ
   4. ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ

    1. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ
    2. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵔ
    3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏⵜ
     1. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ
     2. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵇⵇⴰⵙⵉⵏ
     3. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴰⵏⵜ
     4. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ
  3. ⴰⴱⵔⵙⵉⵔⴰ