ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ

15/06/2022

ⵉⴳⵉⴳⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ.

15/06/2022

ⵉⴳⵉⴳⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.

15/06/2022

ⵉⴳⵉⴳⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵜⵉⵙⵓⵜⵍⵉⵏ
15/06/2022

ⵉⴳⵉⴳⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ.

15/06/2022

ⵉⴳⵉⴳⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.

15/06/2022

ⵉⴳⵉⴳⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

15/06/2022

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 15.89 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

15/06/2022

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 12.135 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

15/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵡⵉⵙⵙ 16.1142 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵡⵉⵙⵙ 80.957 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

15/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵡⵉⵙⵙ 14.1460 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵡⵉⵙⵙ 80.957 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵓⴼⵓⵖ.

15/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵡⵉⵙⵙ 80.957 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵓⴼⵓⵖ

15/06/2022

ⴰⵔⵔⴰ (ⴰⵎⵔⵙⵓⵎ) ⵡⵉⵙⵙ 186.21.2 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 30 ⵎⵓⵃⵔⵔⴰⵎ 1443 (08 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2021) ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.

15/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ.

15/06/2022

ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵅⵡⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

15/06/2022

ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵜ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016