ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰⵙⵜ

ⵜⵍⴰ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵖ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⵏⴰⴽ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵍⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ :

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵔⴳⵓⵏ ⵅⴼ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ (ⴰⴽⴷ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵣⵏ) ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⴷ :

ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ

ⴰⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵊⴰⵊ.