ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ

ⵏⴽⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ ⴳⵔ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ 2021-2026. ⵜⴰⵏⴰⵥⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ.

ⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵢⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ  ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ :

ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⵀⵏ ⵓⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵇⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴼⴽ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵇⴰⴷ ⵜⵉⵖⵉⵢⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ :