ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⴹⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ.
ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⵙⵏ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴷⴷⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵙ ⵓⵜⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ, ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵔⴱⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴰⴼⴳⴰⵏⵏ (ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ…) ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵡⵀⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴰⴷ.