ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵢⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⵇⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ 100 ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴳⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴷ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023.

Plus d'articles