Activités ministère zgh

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴰⵙⵙ

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ “ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ 2022”, ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ

ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵜⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ, ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ  ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ  ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵜⵔ ⴽⴰⵕⴹ ⴷ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵉ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ,

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »