ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴰⵙⵙ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⴹ ⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2973 ⴷⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ – ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵏⴰⵢⵔ 2023, ⴷⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⴱⴱⴰ ⵃⵏⵉⵏⵉ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴰⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵔⴷⵓⵙ ⴱⵉⴽⵉⵍⵉ -ⵜⵓⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ (AUDA- NEPAD), ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵇⵙⴰⵃ ⵏ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⵖ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ – ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵃⵎⵉⴷⵓⵛ, ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵙⵟⵟⴰⵟ, ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ

ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⴹⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ  ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ “ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »