ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⵍⵎⴰⵍⴰ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵉⵙⵙⵖⵔⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ.

Plus d'articles