ⴰⵏⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵔⵙⵉⵡⵜ

ⴰⵏⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵔⵙⵉⵡⵜ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 3 ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 2022, ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⴼⵕⵕⵓ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵎⴽⵛⴰⵎ ⴳⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ. ⴷ ⵉⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵍⴰⵣⵎ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰ.

Plus d'articles