ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵔⴷⵓⵙ ⴱⵉⴽⵉⵍⵉ -ⵜⵓⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ (AUDA- NEPAD), ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵇⵙⴰⵃ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵉⴽⵔⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵢⴰⵏ ⵉⵇⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 19 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2022, ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ; ⵣⵓⵏⴷ:

  • ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ.
  • ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵙⵙⵎⵜⵔⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴽ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

Plus d'articles