ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ‘’ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ’’

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ‘’ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ’’

ⵉⵕⵥⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 26 ⵏⵓⵡⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵖ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ‘’ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⴼⵏⴰ’’ ⴳ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵍⵇⵙⵓⵔ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵇⵙⵙⵉ ⵍⵃⵍⵓ, ⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⴳⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ. ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴱⵖ ⴳ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵡⴰⴷ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

Plus d'articles