ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ) ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵅⴼ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵓⴽⵕⵉⵥⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ :

 • ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴱⴹⴹⵓⵏ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.
 • ⵜⴰⵏⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.
 • ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.

ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵇⵇⵔⴰⵏ  ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ‘’ⵜⴰⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ’’ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴰⴷ ⵡⵛⵉⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵉⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ, ⵉⵙⵖⴰⵍⵏ…

ⵇⵇⴰⵃ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵓⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, (ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ) ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵛⵉⵙ:

 • ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.
 • ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵜ.
 • ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵅⴰⵙ.
 • ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ.
 • ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ.
 • ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.
 • ⵜⵉⵄⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵙⵉⵟⵏⵜ.

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵢⴰⵣⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⵢⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ

[email protected]

ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷⵏ ⴰⴷ :

 • 10 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2022 : ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.
 • 30 ⵎⴰⵕⵙ 2022 : ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ.
 • 30 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022 : ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴳⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
 • 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 : ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ.

ⵉⵏⵥⵉ : ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⴱⵣⵔⵏ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴷ ⴽⵕⴰ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴰⵔ ⵣⵔⵔⵉⵏⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵙ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ.

Plus d'articles