ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴳⴳⵏ ⴰⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢ, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴷⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

Plus d'articles