ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴽⵏ ⵉⵙⵉⵎⵎⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⵥⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ  ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴱⵓ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

Plus d'articles