ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ 2022

ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ 2022

ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 1 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ 2022 ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ.

ⵉⵙⵍⴽⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵅⴼ ⵡⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴳⵣ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ.

Plus d'articles