ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ  ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ  ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ  ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵇⵡⵡⵎ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ Gaming, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏ ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵇⵡⵡⵎ 100 ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024.

Plus d'articles