ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏⵏⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵢⵉⵏ

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵕⵡⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵅⵍⵉⴼⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ. ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴽⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⵙⵜ  ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ GAMING ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵏⵏ 300 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ 2021.

Plus d'articles