ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷⵉ ⴷⵓⴱⴰⵢ

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷⵉ ⴷⵓⴱⴰⵢ

ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ  ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 28 ⵎⴰⵕⵚ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵍⵄⴰⵔⴰⴱⵉⵢⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙⵙⵏⵜⵉⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵜⵓⵢ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⴳ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⵓⵏⴽⵏ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵜⵡⵛⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵚⴱⵃⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵙⴰⴷⴼ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵃⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵊⴱⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵢ ⵅⴼ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴽⵙⴱⵓ 2020 ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ, ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ.

Plus d'articles