ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 50 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 50 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⴰⵔ.

ⴷ ⵉⵔⵣⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵊⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵉ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵊⴰⴱⵉⵔⵉ.

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵔⵣⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⴷⴰⵔ ⵙⵙⴱⵜⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ Digital Cartoon ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ. ⴰⴽⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⵄⴱⴷ ⵏⵏⴱⵉ ⴱⵄⵡⵉ , ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵉⵄⵉ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ, ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ. ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ, ⵅⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵉⵙⵖⵏⵓⵏⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏ ⵉⵍⴽⵎⵏ 500 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ. ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵜⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵇⴰⴷ ⵜⵣⴷⵉ ⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵙ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ, ⵊⵔⴰⴷⴰ, ⴷ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ.

Plus d'articles