ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ) ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ  ) ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ ⴽⵉⵖⴰⵍⵉ ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵉⵏⵉⵙⵉⵏⵜ ⴱⵉⵕⵓⵜⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉ ⴽⵉⵖⴰⵍⵉ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵍ ⴽⴰⵖⴰⵎⵉ.

ⵙⵍⴽⵏⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⴽⵉⵖⴰⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⴰⵖⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ. ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵉⴷⵓⵣ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⵓⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⵙⵙⴽⴰⵍⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⵜⵜⴰ, ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵇⵇⵔⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵕⵓⵡⵏⴷⵉⵢⵜ ⵔⵓⵣⵎⴰⵕⵉ ⵎⴱⵢⴰⵥⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⵣⴷⵉⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴷ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵜⴰⵕⵓⵡⵏⴷⵉⵢⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵉⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵉⵥⵍⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ.

ⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴽⵉⵖⴰⵍⵉ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵎⵙⴷⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⵢⵢⴰ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ.

Plus d'articles