ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⵖ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ, ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵟⴰⵎⵥⵉ ⵙⴳ ⵡⵓⵜⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵊⵊⵉⵊ ⴷ ⵜⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ 39 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵡⵊⴷⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵔ ⵖⵓⵔ 90 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵙⴳ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ.

Plus d'articles