ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ‘’ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ’’

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ‘’ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ’’

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵖ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ‘’ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵜⴳⴳⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ’’.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵇⴰⴷ ⵉⵣⴷⵢ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⴷ ⵇⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵙⵏⵖⵍ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ. ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵜⵔ, ⵀⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵇⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⴷⵓⵣⵉⵎ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵛⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ.

Plus d'articles