ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ

ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17.2037 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 10.1201 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2010 ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ -03 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.17.206 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17.2037 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 10.1201 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2010 ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ -03 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.17.206 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 24.16.1 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 13.89 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

ⴰⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ ⵖⵔ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2-02-663 ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵛ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⵏⵎⵣⵡⴰⵢ ⴷ ⵜⵜⵍⴼⴰⵣⴰ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 13.83 ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ 03.77 ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵥⵕⵉ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 15.02 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 235.75.1 ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴰⵏⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 1400.17.2 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 646.15.2 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 15 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2016 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 406.64.2 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 8 ⵎⴰⵕⵚ 1965 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ

ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 12.79 ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 00.02 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 00.2 ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 05.34 ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 00.2 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 18.2117 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵎⵣⵣⵉ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴱ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵓⵟⵟⵓⵏ 6860 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020;ⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20.291 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 20 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ 1441 (16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020) ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵔⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵣⴰⴷ ⵏ ⵡⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵎⵣⵣⵉ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴷⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴷⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵉⵖⵣⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ 3 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⴱⴰⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵚⵜⵕ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵍⵥⵕⵉ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵎⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵎⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 60.96.2 ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ‘ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ” ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵕⵎⴹⴰⵏ 1423 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2002.

ⵉⵙⴼⴰⵡ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙ : “ ⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰ ⵜⴰⵎⵅⵎⴰⵅⵜ ⵏ ⵏⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ “ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ”, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰ, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003.

ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ. ⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵀⵍⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰ ⵜⴷⵔⵓ ⴷⵉⴳⵙ ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵉⵎⵅⵎⴰⵅⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ.

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵥⵕⴰⴳ ⵏ ⵉⵍⴰⵖⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

ⴰⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 390.15.2 ⵉ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵥⵕⴳ ⵏ ⵉⵍⴰⵖⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ