ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17.2037 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 31 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017 ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 10.1201 ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2010 ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⵎⴰⵙⵙⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵎⵙⵙⵡⵉⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵉ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ -03 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2010

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.17.206 ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ