ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

0
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
0
ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ
0
ⵜⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰ
0

ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵔⵔⴽ

Agenda

ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵓⵎⴼⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ 2022 – 2023

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ – ⵉⴼⴼⵓⵙ: ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴰⵍⵏ ⴷⵉ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ

BANNIÈRE

ⵏⵅⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵓⵏ !

ⵎⴰⵢⴷ ⴰⵙ ⵜⵓⴽⵣⵎ ⵉ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵓⵎⵓⵡⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

"*" indicates required fields

ⴰⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ