ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵔⵔⵣ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019, ⵉⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ‘’… ⵉⵙⵙⴹⵀⵔ ⴷ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴳⵎⵓ, ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴷⵎⵔ ⵉⵜⵜⴳⵉⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵓⵙⵡⵜⵜⵓ ⵙⴳ ⵉⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⵓⵃⵢⵓⵜⵏ ⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵏ. ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏⵏⵙ’’.

ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⵙ ⵢⵓⵙⵢ ⵍⵎⵖⵔⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵜⵜⵓⵀⵢⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⴷⵉⴳⵙⵏ, ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵓⵣⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵢⵏⵓ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵎⵉⴷⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵓⵎⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵔⵇⴰⴱⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵓⴼ, ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ‘ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ, ⴳ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⴽⵓⵎ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⴰⵄⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.