ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵉⵢⵜ

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵉⵢⵜ

ⴳⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵜ, ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵏⵓⴼⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ, ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰ 471 ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰ 481 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵓⵣⵏⵏⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴷⴰ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⴳⵔ 12 ⴷ 18 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵏⵏⵉⵔⵏ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵡⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵚⵍⵍⴱ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⵙ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵎⴰⵔ ⵉⵙⵎⵎⴰⵍⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵢ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.

ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⵙⵏⵓⵏ ⴰⵏⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵙⵎⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ .

ⵜⵜⵓⵙⵖⵣⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴳⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵥⵓⵢⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ, ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵓⴷⵓⵏ ⵏⵖⴷⵏ ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ, ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ (ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ), ⵜⵉⵔⴰⵜⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵥⵉⵢ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵜⴽⵓⵔ ⵏ ⵜⵜⴽⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢ.

 

ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴹⴳⵯⵓⵔⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵓⵢⵏ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵓⵢⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵙⴳ 3 ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ⴰⵔ 3 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵓⴽⵍⵉⵙⵉⵏ  ⴷ ⵜⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵢⴰⵖⵏ, ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴰⵙⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⵓⵓⵣⵣⵓⵜⵏ  ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵥⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

 

ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵏⴱⴳⴰⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵜⴰⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵉⵏⵏⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⴳ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⵎⵥ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵎⴽ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ  ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵓⵎⵥⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ.

ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵓⵎⵥⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⵏⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ.

ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴽⴰⵍ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⵛⴰⵔⵔⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵇⵡⵡⴰⵎⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵙⵏ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵏⵓⵖ, ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ, ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵙⵙⴰ, ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵙ.