ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵏⵏⴰⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵕⴰⵕ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵓⵙⴷⵡⴰⵍⵏⵜ ⴷ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵊⵔⴽⵏ ⵜⵉⵙⵏⴳⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵉⴱⵍⵓⵍⵍⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵜ. ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉⵢ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⵓⵏⵓⵖ… ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷⴰⵔⵙ.
ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⴳⴳⴹ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴷ ⵜⵃⵏⵊⵉⵔⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵡⵜ, ⴷ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴳ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵎⵓⴷⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⵛⵉⵙ:

1-ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ:

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵥⵓⵥⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ. ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ: ⵜⵉⵎⵙⵙⴳⵉⵜⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⴰⴹⵍⵍⵚ ⵉⵎⵉⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⴳⵏⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴱⵍⴷⵉⵢⵜ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵉⵎⵉⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴼⵓⵙ, ⴰⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵙⴼ, ⵙⵙⵉⵔⴰⵎⵉⴽ, ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⵎⵖ, ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ, ⴰⵙⵏⵡⵉ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵉⵥⵉⴹⵉⵏ.

2-ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⵟⵓⵟⵛⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵔⵣⵎⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵜ ⵏⵖ ⵜⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴰⴳⴳⵔⵜ ⵅⴼ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⵜⵎⵙⵙⴱⵖⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵢ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴰⴽⴷ ⵓⵣⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵢ ⵙⴳ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵜⴳⵣⵣⵓⵎⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⴰⴳ.
ⴷⴰ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵅⴼ :

•ⵓⵙⴳⴷⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴱⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵙⵉⴷⴼ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

•ⴰⵙⵡⴳⴳⴹ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ

•ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⴰⴷⵔⵉⵎ.

ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵎⵉⵥⵉⵕ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵏⵉⵙ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⴳⴳⴹ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ : ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵜⴰⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵏⴰⵡ, ⴰⵣⵎⵎⵔ ⵓⵏⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ.