ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ. ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵜⵏⵏⴰⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵕⴰⵕ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵖⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵓⵙⴷⵡⴰⵍⵏⵜ ⴷ ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ.

ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵊⵔⴽⵏ ⵜⵉⵙⵏⴳⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵉⴱⵍⵓⵍⵍⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵜ. ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⴷⵉⵢ ⵏ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⵓⵏⵓⵖ… ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷⴰⵔⵙ.