ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⵉⵡⵛⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ  ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ 20 ⵖⵓⵛⵜ 2018:

 « …ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ  ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ. ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵢⴰⴹⵏ. ⵎⴰⴽⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⴰⵏⴼ ⵜⵉⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ”.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵡⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵍⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷ, ⵙⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ  ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵇⵡⵡⵎ ⵏⵏⵙⵏ. ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵔⵓⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ , ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷⵖⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ” ⴰⵎⵣⵣⵔⵉ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ” ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⴼⵔⴽⴰⵏⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ.

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ: ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⴷⴷⵖ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵙⵡⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵔⴳⵓⵏ ⵏⵖ ⵎⴽⵉⵏⵏⴰⵖ. ⵣⵓⵏⴷ : ⵉⵙⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ… ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵉⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵖⴰⵔ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴷⴷⵖ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⵍ ⵏⵖ ⴰⵎⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

 ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ.ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢ, ⵙⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ. ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵣⵣⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙⵏ.