ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵢⵢⵓⵔ
ⴰⵙⵙ

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⵉⵃⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵎⵎⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⵔⴷⵓⵙ ⴱⵉⴽⵉⵍⵉ -ⵜⵓⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ (AUDA- NEPAD),

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⵖ ⵉ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ‘’ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ’’

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⴷⵖ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ) ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵅⴼ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ  ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ  ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵇⵡⵡⵎ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ »