ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴽⵏⵓⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ “E-learning Africa’’

ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⴰⴽⵏⵓⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ “E-learning Africa’’

ⵉⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵔⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ “E-learning Africa’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵇⵇⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰⴽⵉⵖⴰⵍⵉ, (ⵉⵙⵎⴷ) ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵍⵍⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴽⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵏ, ⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵎⵏⵥⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴹⵓ ⵜⵉⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⴰⴹⵕⵏ.

ⵉⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵔⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ “E-learning Africa’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵇⵇⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⴰⵏⴷⴰⴽⵉⵖⴰⵍⵉ, (ⵉⵙⵎⴷ) ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵍⵍⴼ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵙ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴽⴽⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵏ, ⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴰⵎⵏⵥⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴹⵓ ⵜⵉⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⴰⴹⵕⵏ.

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵓⵎⵔⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵡⵏⵏⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵇⵢⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.

ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏ, ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵉⴱⵉⴽⴰ ⵙⵜⵔⵓⵎⵉⵕ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⵏ  “Elearning Africa’’, ⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵔⵉⵏⵢⵢⵉⵏ. ‘’Gaming’’

ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵙⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴽⵉⵖⴰⵍⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵉⵎⴷⵉⵡⴰⵍ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵇⵇⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵓⵡⴰⵏⴷⵉⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵓⵡⵡⴰⵏⴷⴰ ⵙⴳ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ.

Plus d'articles