ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵊⵎⵎ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵊⵎⵎ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵢⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵊⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ‘’ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵊⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ’’ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴷⴷⵖ.

ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵎⵙⵄⵓⴷⵉ, ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⴰⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷⴷⵖ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⴳⵓ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵙⵙⵏ ⵉⵙⵜⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 207 ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ 72 ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴳⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

Plus d'articles