ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ

ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵜⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵜ, ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 10 ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2020, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵙⴰⵜⵉⵖⵉ ⵙⵉⴷⵉⴱⵉ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵏⵓⵡⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ, ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵢⵓ ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵔⵉ.

ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⴹ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵓⵣⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ, ⵓⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ.

Plus d'articles