ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.   ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴰⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (2022-2025), ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ (2023-2024) ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵜ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ.

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵃⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ  ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴱⵏ ⵖⴰⵏⵎ ⵍⵄⴰⵍⵉⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵊⴰⵙⵎ ⴱⵏ ⵃⵎⴷ  ⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢ.  

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵜⵓⵢⴰⴼⴰⵏⵜ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜⵜ ⴷ ⵜⵏⵥⴻⵥⴷⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⴰⴽⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⵛⵛⵉⵖ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵃⵎⴷ ⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵖⵣⵣⴰⴼⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵙⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ.    

ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ  ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (2022 -2025) ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵟⵟⵓⵏ, ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵉⵏ. ⵎⴰⴽⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵀⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ (2023 – 2024) ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵙⵉⵏ ⴰⵣⵓⵏⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵏ. ⴽⴽⴰⵏ ⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢ  ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ, ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵢ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⴰⵟⴰⵕⵉⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴱⵏ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⵜⵜⵓⵢ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵃⵎⴷ ⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ.  

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎ ⵣⵣⴰⵀⵔⴰ ⵄⵎⵎⵓⵔ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴷ ⵜⵎⵡⴰⵙⵜ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴰⴳⵜ ⵕⵉⵢⵢⴰⴹ ⵎⵣⵓⵔ, ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵛⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵓⵔ, ⴰⴽⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⵉⵢⵜ ⴳ ⴷⴷⴰⵡⵃⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⵜⵔⵉ.

Plus d'articles