ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⵉⵃⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵡⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⵉⵃⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵅⴼ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⵜⵉⴼⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ.

ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⴷⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴽⵯⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵓⴽⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ‘’ⵉⵥⵉⵍⴰⵛⵉⵢⵏ’’ ⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏⵏⴱⵔⴰⵣⵏ, ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵚⵉⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵃⵏⵊⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵉⵣⴻⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳⵓ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ 250 ⵏ ⵓⵎⵙⴱⵖⵔ ⴷ ⵜⵎⵙⴱⵖⵔⵜ.

Plus d'articles