ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ  ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ  ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 26 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2022, ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ UNPD ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵥⵉ (ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵉⴼ) ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⴷⴰ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵡⵏⴰⵖⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵍⴽⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.

Plus d'articles