ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ

ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ

18/02/2022
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ VI, ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⵛ ⵡⵉⵙⵙ 6 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⵉⵜ - ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ.
18/02/2022
20/08/2018
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
20/08/2018
06/11/2017
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
06/11/2017
13/10/2017
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵡⵉⵙⵙ 10
13/10/2017
29/07/2017
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
29/07/2017
03/07/2017
ⵉⵏⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⵉⵛⵛ ⵡⵉⵙⵙ 29 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ
03/07/2017
31/01/2017
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵢⵉⵛⵛ ⵡⵉⵙⵙ 28 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ
31/01/2017
06/11/2015
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
06/11/2015
30/07/2015
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30/07/2015
06/11/2013
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
06/11/2013
30/09/2013
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵔⴽ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
30/09/2013
30/07/2013
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30/07/2013
18/06/2013
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ VI ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉ ⵜⵎⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵉⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵀⵏ ⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴳⵣⵣⵏ ⵉ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ
18/06/2013
13/02/2013
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵏ ⵜⵎⵙⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ “ ⵙⵍⴰⵜ ⵍⴼⴰⵙⵉⵢⵢⵉⵏ”
13/02/2013
16/10/2012
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵅⴼ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ
16/10/2012
20/08/2012
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
20/08/2012
30/07/2011
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30/07/2011
15/07/2011
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ
15/07/2011
02/07/2011
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 33 ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰ
02/07/2011
17/06/2011
ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ
17/06/2011
20/08/2010
ⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ
20/08/2010
03/01/2010
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ
03/01/2010
27/01/2009
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ VI ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵙⵍⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
27/01/2009
23/10/2008
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ 19 ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ
23/10/2008
03/08/2008
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ “ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ” ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴳ ⴰⵥⵉⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 30 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
03/08/2008
30/07/2008
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30/07/2008
05/04/2008
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ
05/04/2008
06/11/2007
ⵉⵏⴰⵡ ⵜⴰⴷⴰⵡⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ
06/11/2007
20/08/2007
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
20/08/2007
30/07/2007
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
30/07/2007
20/08/2006
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
20/08/2006
20/08/2005
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
20/08/2005
30/07/2005
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30/07/2005
01/12/2004
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⵅⴼ ⵜⴽⵔⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ”
01/12/2004
20/08/2004
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
20/08/2004
30/07/2004
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ
30/07/2004
11/12/2003
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ?”
11/12/2003
15/11/2003
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ-ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ “ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ”
15/11/2003
14/10/2003
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ “ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⴷ ⵓⴼⵔⵉⵇⵉ : ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵔⵅⵅⵓ ⴷ ⵡⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍ”
14/10/2003
19/08/2003
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ
19/08/2003
15/11/2002
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ VI ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
15/11/2002
09/01/2002
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ: ⵊⴰⵔ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵜ
09/01/2002
17/10/2001
ⵉⵏⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴹ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵉⵃⵟⵟⵓⵏ ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⵓⵙⴽⵉⵔ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓⵙⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ)
17/10/2001
21/08/2001
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ
21/08/2001
30/07/2001
ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ
30/07/2001
20/08/2000
ⵉⵏⴰⵡ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓ
20/08/2000
19/04/2000
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ
19/04/2000
19/01/2000
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ
19/01/2000
29/11/1999
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23 ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
29/11/1999
12/10/1999
ⵉⵏⴰⵡ ⵎⵏⵉⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ
12/10/1999
08/10/1999
ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ
08/10/1999