ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ  ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵜⵔ ⴽⴰⵕⴹ ⴷ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵉ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ  ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵜⵔ ⴽⴰⵕⴹ ⴷ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵉ ⵜⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ

ⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ MasterCard ⴷ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.

ⴳⴰⵙⵏⴼⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵏⴼⵔ ⵏ ‘’ⵊⴰⵡⴰⵣ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ’’ ⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵏⴼⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵥⵍⵉⵢ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵢⴰⴼⴰ, ⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵉⵔⵅⴰⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ, ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵜⵕ ⴽⴰⵕⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵜⵕ ⴽⴰⵕⴹ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵓⵏⵇⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵊⴱⴰⵍⵉ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⴰⴼⵉⵍⴰⵃⵉⵢ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵓⵏⵄⵉⵎ ⴷⵉⵏⵢⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.

ⴳ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⵀⴰⵏ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⴰⴷ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ MasterCard  Crédit Agricole du Maroc ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵇⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ. ⵙ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ, ⵏⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵡⵛ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ. ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴹⴽⵍ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵓⴼⴰ ⴰⵙⴽⵉⵍ, ⴰⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴹⵓⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵇⵇⴰⵃ.

ⴰⵔ ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳⵔ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵜⵡⵛ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵎⵎⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⵜⵕ ⴽⴰⵕⴹ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵏ ⴰⵎⵉⵟⵟⵓⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⴷ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⵟⵟⴰⵍ ⴰⴼⵉⵍⴰⵃⵉⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵇⴰⴷ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏⵖ ⴰⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ‘’ⵊⴰⵡⴰⵣ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ’’ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

Plus d'articles