ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵕⵚⵚⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴷⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⵏⵏⵉ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴰⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⴰⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ;

ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ,  ⵙ ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ;ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ. ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵢⵉⴷⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ;

ⵉⴱⵓⵖⵍ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵓⵎⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵄⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵜⵙⵉⵍⵡ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵖⵓⵛⵜ 2013. ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷⵉⴳⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ  ⵉⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵉⵙⵖⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.  ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵉⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵖⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ.

ⵉⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵜⵙⵔⵙⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⴽⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵎⵀⵉⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹⵏ ⴰⴽⴷ  ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵢⵜⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ, ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵕⵥ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴱⵉ ⴷⴳ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵎⵏ ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ:

 • ⴰⵙⴳⵉⴷⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵙⵙⵍⵡⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ
 • ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⴼⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ.
 • ⴰⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ, ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⵣⵣⴰ.
 • ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ
 • ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ
 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⴰⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ
 • ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ
 • ⴰⵙⵙⴽⵕⵥ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴼⵏⵍⵓⵍⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ
 • ⴰⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ
 • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ, ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵣⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
 • ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵙⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵉⴳⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵏⵖ
 • ⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵉⵏ
 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵣⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵜⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ