ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ
16/06/2022

ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 922.20.2 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 7 ⴷⵉ ⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1413(29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1993) ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ (+ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙ)

16/06/2022

ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 72.96.2 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 16 ⵔⴰⵊⴰⴱ1417 (22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1996) ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⴹⴰⴼⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ

16/06/2022

ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 584.94.2 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 18 ⵛⵄⴱⴰⵏ 1425 (20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1995) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⵏⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵣⴷⴳ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ (+ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵏⵙ)

16/06/2022

ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 129-09-2 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 21 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 1430 (15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2009) ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ 09-2896 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 8 ⴷⵉ ⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1430 (26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2009) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴼⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

16/06/2022

ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵍⵢ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ

16/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 341.80.1 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1401 (25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1980) ⵢⵓⵎⴰⵢⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 80.22 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⴰⵔⵉⵏ.

16/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 102.06.1 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 18 ⴳ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 1427 (15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2006) ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 0519 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 8022 ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵔⵉⵏ

16/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 21-10-1 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 14 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 1432 (18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2011) ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 09-01 ⴷ ⵉⵙⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ “ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ”

16/06/2022

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 05-19 ⵉⵖⵜⵙⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 80-2.22-5

16/06/2022

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 09-01 ⵉⵖⵜⵙⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵉⵏ

20/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 200.03.1 ⵉⴼⴼⵖⵏ 16 ⵕⵎⴹⴰⵏ (11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003) ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 9967 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵜ

20/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 201.03.1 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 16 ⵕⵎⴹⴰⵏ 1424 (11 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2003) ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 9968 ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

20/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 167-07-1 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 19 ⴷⵉ ⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1428 (30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2007) ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 99-69 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⴰⵔⵛⵉⴼ

20/06/2022

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 99-67 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

20/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⵓⵟⵟⵓⵏ 113.03.1 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 18 ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1424 (19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2003) ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 9971 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

20/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 384.47.1 ⴳ 5 ⵛⵓⵡⵡⴰⵍ 1297 (19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1977) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ

20/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 293.72.1 ⴳ 18 ⵎⵓⵃⵔⵔⴰⵎ 1393 (22 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1973) ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ)

20/06/2022

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ

20/06/2022

ⴰⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 16.68 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ

17/06/2022

ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴼⵏⵉⵇ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

20/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⴹⵉⵏⵜ

20/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰⵡⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ

20/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ

20/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⵓⴳ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ

20/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵎⵏⴽⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵔⵜⵏ

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ 2017

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵕⵕⵊ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016

16/06/2022

ⴰⵙⵙⵉⴽⵍ ⵏ ⵜⵣⴳⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵇⴰⵙⵎ ⵢⵙⴼⵓ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ 2019

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ 2019

16/06/2022

ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20.2.06 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵔⴰⵊⴰⴱ 1441 6 ⵎⴰⵕⵚ 202 ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 19.55 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ

16/06/2022

ⴰⵎⵔⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 660.20.2 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⵓⵃⵔⵔⴰⵎ 1442 (18 ⵎⴰⵕⵚ 2020)  ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 19.55 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ

16/06/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 20.2332

16/06/2022

ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ ⵓⵟⵟⵓⵏ 202020, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 19.55 ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵡⵀⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ

26/07/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 90-861 ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ

26/07/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵛⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 06-15222 ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ

26/07/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 06-2060 ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵏ

26/07/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 95-276 ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵍⵃⵓⵏ

26/07/2022

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⵏ